Algemene verkoop- en huurvoorwaarden Mejora/HH-Altitudetent, Altitude Spaces

1) Algemene bepalingen voor alle PRODUCTEN

Artikel 1: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
‘MEJORA’: MEJORA BV, met zetel te 9810 Nazareth, Heerweg 43, KBO 0664.871.652

‘KLANT’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met MEJORA in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘PRODUCTEN’: het voorwerp van een of meerdere koop- of verhuurovereenkomsten aangaande de artikelen of de diensten aangeboden door MEJORA.

Artikel 2: Door het opvragen van een offerte en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de KLANT deze Algemene Voorwaarden die steeds exclusief van toepassing zijn op elke mogelijke overeenkomst ontstaan tussen MEJORA en de KLANT. Van onderhavige Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van MEJORA en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. Zo beide Partijen uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden. Algemene Voorwaarden of inkoopvoorwaarden die de KLANT hanteert worden uitdrukkelijk uitgesloten. MEJORA behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

Artikel 3: MEJORA beschrijft op haar offertes, website en/of brochures de eigenschappen van de PRODUCTEN zo goed mogelijk, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, desgevallend met foto’s ter illustratie van de PRODUCTEN. Bepaalde karakteristieken van een product, zoals de kleur, formaat, en andere, kunnen bij levering verschillen van de foto’s, zoals weergegeven op de verschillende dragers. MEJORA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke afwijkingen.

Artikel 4: Een op aanvraag opgemaakte offerte heeft een geldigheidsduur van een maand, tenzij anders overeengekomen. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en tenzij anders uitdrukkelijk vermeld inclusief BTW. Gebeurlijke bijkomende kosten niet gerelateerd aan de PRODUCTEN zelf (bijvoorbeeld kosten van transport, plaatsing, ...) worden afzonderlijk vermeld op de offerte. De prijzen vermeld in de offerte gelden als richtprijzen, hetgeen impliceert dat MEJORA is gerechtigd om, in geval van onvoorziene omstandigheden die buiten haar wil liggen, wijzigingen aan te brengen aan de bedongen prijs, zulks evenwel na voorafgaandelijke schriftelijke kennisgeving aan de KLANT.

Artikel 5: MEJORA en de KLANT komen uitdrukkelijk overeen dat een overeenkomst tot stand kan komen door eenvoudige aanvaarding van een bestelling of offerte, dit zelfs zonder noodzakelijke aanwezigheid van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening. Het bestaan van een overeenkomst tussen partijen kan ook blijken uit de uitvoering die MEJORA eraan heeft gegeven. MEJORA behoudt zich het recht voor om meer werkzaamheden dan vermeld in de offerte uit te voeren en aan de KLANT in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden noodzakelijk en/of in het belang zijn van de KLANT en/of van de goede uitvoering van de opdracht. De KLANT wordt binnen een redelijke tijd op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden. De (kost van de) meerwerken wordt vermoed te zijn aanvaard van zodra eraan uitvoering wordt gegeven.

De KLANT die na totstandkoming van de overeenkomst alsnog zijn bestelling wenst te annuleren dient dit aangetekend te doen binnen de 8 dagen vanaf de ondertekening van de bestelbon/aanvaarding van de offerte. De KLANT kan de overeenkomst maar annuleren zolang MEJORA nog geen concrete uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst. In dat geval is de KLANT een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling. Nadien kan de KLANT de overeenkomst nog opzeggen maar dient zij zowel de volledige directe als de indirecte schade te vergoeden.

Artikel 6: Indien MEJORA, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren of overmacht de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de overeenkomst op te zeggen door eenvoudige schriftelijke betekening aan de KLANT, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Worden onder meer conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd: oorlog, natuuromstandigheden, epidemie of pandemie, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of goederen op de markt, beperkingen op het energieverbruik, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet bij MEJORA of bij één van haar leveranciers. De KLANT beschikt in geval van overmacht over eenzelfde opzeggingsrecht met dien verstande dat de klant wel gehouden is tot vergoeding van de reeds uitgevoerde prestaties en gemaakte kosten.

Artikel 7: Bestellingen worden verwerkt afhankelijk van de beschikbare voorraden en/of de leveringstermijnen van de externe leveranciers. De leveringstermijnen worden overeengekomen tijdens het orderproces maar bedragen steeds minimum 8 weken. Gebeurlijk overeengekomen leveringstermijnen vormen steeds een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Deze leveringstermijnen nemen een aanvang vanaf de datum van levering vermeld op de bestelbon. Vertragingen in de betalingsverplichting van de KLANT verlengen de leveringstermijn evenredig. De Leveringstermijnen kunnen eveneens verlengd worden indien MEJORA tijdens de uitvoering van de overeenkomst op moeilijkheden stuit die haar niet toerekenbaar zijn of niet voorzien konden worden, zelfs indien zij bestonden voor het sluiten van de overeenkomst, en die de lasten in aanzienlijke mate verzwaren. Redelijke vertraging in de levering of vertraging door hoger geschetste omstandigheden kunnen geen aanleiding zijn tot enige boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst ten nadele van MEJORA of weigering om het product in ontvangst te nemen door de KLANT.

Artikel 8: De facturatie aan de KLANT en betaling door de KLANT van de verschuldigde bedragen zal als volgt gebeuren: 50% bij ondertekening of aanvaarding van de offerte, 35% uiterlijk 7 dagen voor de levering en/of indienststelling van de PRODUCTEN, 15% op de dag van de levering en indienststelling. MEJORA behoudt zich het recht voor om de levering uit te stellen en/of de indienststelling op te schorten wanneer bij levering of indienststelling de laatste schijf van 15% niet is betaald en/of geen bewijs van betaling kan worden getoond.

De facturen van MEJORA zijn contant betaalbaar. De verzending van de factuur geldt als aanmaning tot haar betaling. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur zal MEJORA aan de KLANT een eerste en enige kosteloze aanmaning versturen waarop nog geen interesten en/of schadebeding zullen worden aangerekend. Indien de factuur niet is betaald binnen de 14 dagen na verzending van deze aanmaning, zal op het factuurbedrag een verwijlsintrest verschuldigd zijn zoals bepaald op basis van de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze intrestvoet zal tevens worden toegepast indien de KLANT geen handelaar is. Daarenboven is vanaf het verstrijken van de voormelde periode van 14 dagen een forfaitaire vergoeding verschuldigd als schadebeding waarvan het bedrag afhankelijk is van de identiteit van de KLANT. Indien de KLANT een ondernemer is bedraagt het schadebeding 10% van het factuurbedrag (met een minimum van € 75,00). Indien de KLANT een particulier is bedraagt het schadebeding 20,00 EUR indien het factuurbedrag lager is dan 150,00 EUR, 30,00 EUR vermeerderd met 10% van het factuurbedrag indien het factuurbedrag tussen 150,01 EUR en 500,00 EUR is en 65,00 EUR vermeerderd met 5% van het factuurbedrag op de schijf boven 500,00 EUR met een maximum van 2.000,00 EUR.

De niet-betaling op haar vervaldag van één of meer facturen, zal het saldo verschuldigd krachtens alle andere facturen, ongeacht hun vervaldag, zelfs niet vervallen, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk integraal opeisbaar maken. In geval van niet-betaling van de factuur, behoudt MEJORA zich het recht voor om de uitvoering van de verbintenissen uit alle lopende overeenkomsten te schorsen.

Bij blijvend in gebreke blijven van de KLANT heeft MEJORA eveneens het recht ieder order of lopende overeenkomst zonder rechterlijke machtiging te ontbinden, dit na voorafgaandelijke ingebrekestelling van de KLANT. Eenzelfde recht geldt voor de KLANT indien MEJORA, na voorafgaandelijke ingebrekestelling, blijvend in gebreke blijft om de bestelde materialen te leveren of de werken uit te voeren.

Artikel 9: MEJORA behoudt zich uitdrukkelijk het eigendomsrecht voor op de PRODUCTEN tot aan de volledige betaling van de hoofdsom van de facturen, intresten, kosten, schadevergoedingen en belastingen. Het eigendomsvoorbehoud geldt zelfs indien de materialen en materialen reeds onroerend zouden zijn geworden door incorporatie. Partijen erkennen evenwel dat het risico van verlies, beschadiging of vernietiging van de PRODUCTEN overgaat op de KLANT vanaf het moment van levering aan de KLANT. De KLANT verbindt zich ertoe de nodige verzekeringen af te sluiten om deze risico’s te dekken vanaf het moment van de levering tot het moment van volledige eigendomsoverdracht.

Artikel 10: MEJORA draagt er zorg voor dat de PRODUCTEN aan de specificaties voldoen zoals in de offerte vermeld en dat deze volgens de regels van de kunst worden geleverd en in dienst gesteld. De verbintenissen van MEJORA zijn inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissenMEJORA gaat er bij aanvang van uit dat de ruimte waarin de PRODUCTEN geleverd worden daartoe geschikt is. Gebeurlijke meerwerken of -kosten om de ruimte geschikt te maken zullen als meerwerk in regie worden aangerekend.

Artikel 11: De KLANT dient na levering en indienststelling de PRODUCTEN te controleren op zijn conformiteit met de bestelling en/of gebeurlijke gebreken of schade. Klachten die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare gebreken moeten door de KLANT op straffe van verval binnen vijftien (15) dagen na levering en indienststelling schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht van MEJORA. Bij gebreke aan kennisgeving worden de PRODUCTEN geacht te zijn aanvaard door de KLANT. De ingebruikneming van de PRODUCTEN wordt eveneens beschouwd als aanvaarding ervan.

Klachten die betrekking hebben op een verborgen gebrek moeten door de KLANT op straffe van verval binnen de vijftien (15) dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht van MEJORA.

Artikel 12: De KLANT bevestigt formeel aan MEJORA dat er medisch geen enkel beletsel is voor de KLANT om de PRODUCTEN te gebruiken en bevestigt eveneens de PRODUCTEN uitsluitend te laten gebruiken door derden die daarvoor medisch geschikt zijn. MEJORA is ten aanzien van de KLANT en/of derden niet aansprakelijk voor gebeurlijke (gevolg)schade voortvloeiend uit het gebruik van de PRODUCTEN. De KLANT vrijwaart MEJORA ook voor gebeurlijke aanspraken van derden die de PRODUCTEN hebben gebruikt met toestemming van de KLANT.

De KLANT bevestigt dat hij door MEJORA op de hoogte gebracht werd van het feit dat de PRODUCTEN een geluid kunnen produceren dat door sommigen als oncomfortabel of schadelijk kan worden beschouwd. Het produceren van een zeker geluidsniveau is inherent aan de PRODUCTEN en kan nooit als een gebrek worden beschouwd en/of grond dienen voor het vorderen van (schade)vergoeding. MEJORA garandeert evenwel dat het geproduceerde geluidsniveau binnen de wettelijk toegestane limieten valt.

Artikel 13: De KLANT neemt volgende verbintenissen op zich:

  • de KLANT zal de PRODUCTEN betalen voorafgaand aan de levering en indienststelling;

  • de KLANT de PRODUCTEN gebruiken met de nodige zorg en voorzichtigheid zoals geboden is voor alle elektrische toestellen en in het bijzonder de PRODUCTEN niet in een gesloten kast te bewaren en deze te gebruiken in een voldoende geventileerde ruimte;

  • de KLANT zal de opbouw van de installatie van de PRODUCTEN steeds uitvoeren zoals vermeld in de handleiding;

  • de KLANT dient de onderhoudsinstructies van de PRODUCTEN strikt na te leven zoals vermeld in de handleiding;

  • elke defect onmiddellijk te melden aan MEJORA, de eerst zal oordelen of een defect al dan niet onder de garantiebepalingen valt;

Artikel 14: MEJORA verstrekt een garantie van 2 jaar vanaf datum van levering en indienststelling voor PRODUCTEN die worden aangekocht. Deze conventionele garantie is echter niet van toepassing of vervalt in volgende situaties:

  • indien blijkt dat de KLANT de onderhoudsinstructies niet heeft nageleefd of de klant de PRODUCTEN heeft gebruikt op een wijze die strijdig is met onderhavige voorwaarden;

  • indien blijkt dat de KLANT zelf reeds manipulaties of herstellingen heeft uitgevoerd of laten uitvoeren door derden aan de PRODUCTEN;

  • scheuren in de hoogtetent door gebruik zijn uitgesloten van garantie;

Artikel 15: In geval van B2C overeenkomsten voorziet het Wetboek van economisch recht (Artikel VI 47 WER) dat de KLANT binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan terugsturen. Dit wordt het verzakingsrecht genoemd. PRODUCTEN dewelke op maat werden ontworpen (goederen die volgens de specificaties van de KLANT zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben) vallen ingevolge artikel VI.53 WER buiten de toepassing van dit recht. Dit zijn onder andere PRODUCTEN welke op maat of op aanvraag van de KLANT werden samengesteld of aangepast. Ook PRODUCTEN die specifiek zijn aangepast aan de voorkeuren van de KLANT komen niet in aanmerking voor teruggave. De KLANT aanvaardt dat de PRODUCTEN voorwerp van deze overeenkomst onder deze uitzondering vallen.

Artikel 16: Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten op de PRODUCTEN zijn en blijven eigendom van MEJORA, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is de KLANT verboden om de PRODUCTEN verder te exploiteren of te commercialiseren zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van MEJORA, zulks op straffe van een schadevergoeding.

Artikel 17: MEJORA verzamelt en verwerkt de persoons/bedrijfsgegevens van de KLANT met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de aankopen, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.

De KLANT draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoons/bedrijfsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen. De klant/leverancier bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.

Artikel 18: De ongeldigheid of nietigheid van enig beding van deze overeenkomst strekt zich slechts uit over het betreffende beding en heeft geenszins de ongeldigheid of nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg.

Artikel 19: Op deze overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de ratione materiae bevoegde Rechtbank van eerste aanleg te Oost- Vlaanderen, afdeling Gent, de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent of de Vrederechter van het kanton Merelbeke bevoegd om kennis te nemen van de geschillen voorvloeiend uit deze overeenkomst. MEJORA behoudt zich evenwel het recht voor om naar eigen goeddunken te opteren om het geschil aanhangig te maken voor de gemeenrechtelijk territoriaal bevoegde rechtbank.

2) Bijzondere bepalingen aangaande Altitude Spaces:

Naast de voormelde algemene bepalingen gelden voor Altitude Spaces nog volgende bijzondere bepalingen: 

Artikel 20: De KLANT bevestigt te weten dat voor een optimale werking:

• de generator best buiten wordt geplaatst, voorzien van een omkasting;
• er voor de aansluiting van de generator mogelijks doorboringen uitgevoerd zullen moeten worden door de muur of het dak;

• de kamer volledig luchtdicht gemaakt dient te worden, hetgeen o.a. impliceert dat alle verluchtingen, ventilatiekanalen, verlichtingsgaten, ... enz. luchtdicht gemaakt dienen te worden en dat alle ramen met rubbers luchtdicht worden dichtgemaakt. Deze ingrepen kunnen ertoe leiden dat bepaalde zaken, al dan niet tijdelijk, niet of niet goed meer functioneren;

• de kamer volledig luchtdicht dient te blijven, derwijze dat bijvoorbeeld ramen tijdens het gebruik niet geopend mogen worden; wij voorzien wel in het systeem de mogelijkheid tot verluchten van de kamer bij niet gebruik van de hoogtegenerator.

Deze ingrepen zijn inherent aan de goede werking van Altitude Spaces en kunnen gevolgschade veroorzaken, hetgeen echter nooit als een gebrek kan worden beschouwd en/of kan dienen als grondslag voor het vorderen van (schade)vergoeding.

In de mate dat de voormelde ingrepen niet voorzien waren bij de contractsluiting en/of noodzakelijk blijken tijdens de plaatsing en indienststelling, zullen deze als meerwerk in regie worden aangerekend.

3) Bijzondere bepalingen voor verhuur:

In geval van verhuur van PRODUCTEN gelden tevens volgende bijzondere bepalingen:

Artikel 21: Levering en ophaling van de gehuurde PRODUCTEN door MEJORA zit begrepen in de prijs of zal afzonderlijk vermeld worden op de offerte.

Artikel 22: Behoudens andersluidende overeenkomst kunnen de PROUCTEN gehuurd worden per week. 

Artikel 23: Behoudens andersluidende overeenkomst dient voor elke verhuring een waarborg te worden betaald aan MEJORA ten bedrage van 500,00 EUR.

Artikel 24: De KLANT bevestigt dat hij de PRODUCTEN in een goede staat van werking heeft ontvangen. Het is de KLANT verboden de gehuurde PRODUCTEN te manipuleren, herstellingen te laten uitvoeren door derden en/of er enige sticker of vermelding op aan te brengen. Alle kosten van herstelling en/of vervanging zijn ten laste van de KLANT.

 

 

 

 

 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang maandelijks gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!