Algemene verkoop- en huurvoorwaarden van MEJORA Bv / hh-altitudetent

 

Algemene voorwaarden Mejora bv, ondernemingsnummer 0664 871 652

 

In deze Algemene Voorwaarden betekent:

·      Producten: de producten die Mejora bv verhuurt en verkoopt.

·      Koper/Huurder: de Koper/consument de Huurder/consument.

·      Koper/consument: de natuurlijke persoon die koopt of huurt voor doeleinden die volstrekt geen verband houden met zijn/haar beroepsactiviteit of commerciële activiteit.

 1: Toepasselijkheid

Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen Mejora bv en de Huurder/Koper, die door de huur/aankoop uitdrukkelijk bevestigt dat hij/zij voorafgaand aan de huur/aankoop deze algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en aanvaard. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. Zo beide Partijen uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

 2: Leveringstermijnen

De leveringstermijnen worden overeengekomen tijdens het orderproces. Deze leveringstermijnen nemen een aanvang vanaf datum van levering vermeld op de bestelbon en als de klant aan zijn contractueel bepaalde betaalverplichtingen heeft voldaan. De verhuur-en verkoopfacturen worden steeds vooraf de levering betaald. Leveringstermijn kan verlengd worden mits melding aan de klant dat Mejora Bvba tijdens de uitvoering van de overeenkomst op moeilijkheden stuit die haar niet toerekenbaar zijn of niet voorzien konden worden, zelfs indien zij bestonden voor het sluiten van de overeenkomst, en die de lasten van Mejora Bvba in aanzienlijke mate verzwaren. Vertraging in de levering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het Product in ontvangst te nemen. Na levering van de producten van Mejora Bvba worden de goede staat van deze producten bevestigd door de klant door middel van het ondertekenen van de levering bon in 2-voud. Op deze levering bon en door betaling van de factuur zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

 3: Prijzen

 De overeenkomst is gesloten aan de op de factuur vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte die bevestigd werden door Mejora bv.
Voor de Huurder/Koper/consument zijn alle prijzen inclusief BTW.

Mejora bv is gerechtigd om, in het geval van onvoorziene omstandigheden, wijzigingen aan te brengen aan de overeenkomst en/of aan de bedongen prijs.

4: Eigendomsvoorbehoud/ Garantie

Mejora bv blijft eigenaar van de Producten die in verhuur zijn en bij producten in verkoop tot volledige betaling ervan.  De Huurder/Koper is er niet toe gerechtigd de Producten te vervreemden, onroerend te maken, door te verhuren, in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin te gebruiken. Alle risico’s met betrekking tot de Producten gaan daarentegen over op de Huurder/ Koper op het ogenblik van de in bezit name van de Producten. De Huurder/Koper zal de producten met  de nodige voorzichtigheid gebruiken zoals elk elektrisch toestel. Niet in gesloten kasten gebruiken en steeds in een voldoende geventileerde ruimte gebruiken. Bij schade of duidelijke gebruikssporen zullen de kosten verhaald worden op de Huurder/Koper. Als om een of andere reden het product opengemaakt en/of aan gewerkt is door de Huurder/Koper of door derden dan vervalt de garantie en de volledige aansprakelijkheid van de verkoper. Bij technisch defect tijdens de verhuurperiode zal Mejora Bvba zorgen voor de herstelling of voor een vervangtoestel. Bij aankoop is er een garantieperiode van 2 jaar, tenzij anders vermeld. Op scheuren in de hoogtetent door gebruik is de garantie niet geldig. Herstellingen aan het toestel worden te allen tijde door Mejora bv uitgevoerd. Herstellingen en interventies na de garantieperiode dienen vergoed te worden tegen het gebruikelijke en toepasselijke tarief.

5: Bijzondere voorwaarden

De Huurder/Koper verklaart zich medisch geschikt om in een hypoxische omgeving (hoogte) te verblijven. De Huurder/Koper is zelf medisch verantwoordelijk. Bij annulering van de huurperiode wegens ziekte of wedstrijden kan het huurbedrag niet teruggevraagd worden.

De Huurder/Koper zorgt ervoor dat op het einde van de huurperiode de hoogtetent proper en stofvrij is.

6: Betaling facturen

De facturen van Mejora bv zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar op het adres van Mejora bv, Heerweg 43, 9810 Eke en per overschrijving voor de vervaldatum op de factuur.
Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties ten aanzien van de Huurder/Koper/handelaar en gelijk aan de algemene wettelijke interestvoet ten aanzien van de Huurder/Koper/consument, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.
In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar, zelfs deze die nog niet-vervallen zijn, en heeft Mejora bv het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling.
De betaling houdt in dat de Huurder/Koper de levering als conform beschouwt.
De Huurder/Koper dient de facturen van Mejora bv, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval. Op alle rechtsbetrekkingen met de Huurder/Koper is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting tussen Huurder/Koper en Mejora bv zijn enkel de rechtbanken van de plaats van onze maatschappelijke zetel bevoegd, Oost-Vlaanderen Gent, afdeling Gent.

 

 

 

 

 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang maandelijks gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!